Kháng huyết thanh Salmonella đơn giá, đa giá dùng định danh vi khuẩn salmonella

Bacteria antisera use for bacteria identification are produced from serum rabbits as 2mL volumes in vials with dropper attachment and ready to use. The products used in laboratory only.

Kháng huyết thanh vi khuẩn dùng để định danh vi khuẩn được sản xuất từ ​​huyết thanh thỏ với thể tích 2mL đựng trong lọ có gắn ống nhỏ giọt và sẵn sàng để sử dụng. Các sản phẩm chỉ được sử dụng trong phòng thí nghiệm.

Kháng huyết thanh Salmonella


Kháng huyết thanh Salmonella dùng định danh khẳng định nhanh salmonella trong vòng 1 phút.