BTAntisera Salmonella O55 Antisera

SPECIFICATION:

$112.00

Kháng huyết thanh salmonella O đơn giá, đa giá dùng định danh khẳng định salmonella nhanh trong 1 phút, hàng luôn cáo sẵn.