BTAntisera Salmonella Omnivalent Antisera

SPECIFICATION: 2ml/vial

$114.00

Kháng huyết thanh salmonella O đơn giá, đa giá dùng định danh khẳng định salmonella nhanh trong 1 phút, hàng luôn cáo sẵn.