ChromoGel Strep B Agar 90mm (GCGBS90)(TDS)

SPECIFICATION: 10 plates x 90mm

$15.63

ChromoGel Strep B Agar (GBS) is the medium use for isolation and identification of Streptococcus B group bacteria

ChromoGel Strep B Agar (GBS) là môi trường dùng nuôi cấy và định danh Streptococcus nhóm B

Ready-to-Use-ChromoGel-Strep-B-Agar-GBS