BTAntisera Vibrio cholerae O1 Polyvalent Antiserum

SPECIFICATION: 2ml/vial

$118.00

Kháng huyết thanh Vibrio cholera đơn giá, đa giá dùng định danh khẳng định Vibrio cholera nhanh trong 1 phút, hàng luôn cáo sẵn.