BTAntisera E. coli H7 Antiserum

SPECIFICATION: 2ml/vial

$112.00

Kháng huyết thanh E.coli đơn giá, đa giá dùng định danh khẳng định E.coli nhanh trong 1 phút, hàng luôn cáo sẵn.