Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar (TCBS) ISO 21872 (TDS)

SPECIFICATION: 10 plates x 90mm

$7.60

Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar – TCBS Agar is a selective isolation medium for pathogenic Vibrios by ISO 21872

Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar TCBS Agar là môi trường chọn lọc dùng nuôi cấy và định danh vi khuẩn gây bệnh Vibrio theo ISO 21872

Ready-to-Use-TCBS-Agar-ISO-21872