Rimler-Shotts Medium Base (RS Medium) (TDS)

SPECIFICATION: 500g

RS medium is a selective medium for the isolation of Aeromonas hydrophila from clinical and non-clinical samples

RS medium là môi trường chọn lọc dùng nuôi cấy Aeromonas hydrophila trong mẫu bệnh phẩm và mẫu khác.

TDS-Rimler-Shotts-Medium Base (RS Medium)