ChromoGel™ Coliform Agar (CCA) ISO 9308 (TDS)

SPECIFICATION: 500g

ChromoGelTM Coliform Agar – CCA is a selective medium useful for the isolation and identification of E.coli, Coliform with membrane filtration method of water samples Acc ISO 9308-1:2014

ChromoGel™ Coliform Agar là môi trường chọn lọc dùng trong nuôi cấy định danh e.coli và coliforms bằng phương pháp màng lọc theo ISO 9308-1