innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

ReadyPack™ 400ml- Môi trường vi sinh gói chuẩn bị sẵn pha cho 400ml dung dịch

18/02/2017
ReadyPack™ 400ml- Môi trường vi sinh gói chuẩn bị sẵn pha cho 400ml dung dịch
Môi trường vi sinh bột được đóng gói dạng sẵn dùng pha cho 400ml môi trường. Qui cách 250ml và các thể tích khác có thể đóng gói theo yêu cầu.


Updating TDS ........ Pls send TDS' required to email: [email protected]

TDS Products AgarCultTM
500g/Bottle
ReadyPackTM
250ml/pack
ReadyPackTM
400ml/pack
  AgarCultTM Acetamide Broth ISO 16266 ACB500    
  AgarCultTM Aeromonas Selective Agar w Ampicillin ASAA500    
  AgarCultTM Aeromonas Selective Agar  ASA500    
  AgarCultTM Aeromonas Selective Supplement AS10S    
AgarCultTM Alkaline Peptone Water - APW ISO 21872, ISO 8914, APHA, AOAC
APW500    
  AgarCultTM Arginine Decacboxylase Broth ADB500    
AgarCultTM Azide Dextrose Broth ISO 7899, APHA
AZB500 AZB250R AZB400R
AgarCultTM Bacillus Cereus Agar Base-MYP ISO 7932
BCA500 BCA250R BCA400R
AgarCultTM Bacillus Cereus Agar Base-PEMBA ISO 21871 BCAP500    
AgarCultTM Egg Yolk Emulsion 100ml
EYE100    
AgarCultTM  Bacillus Cereus Supplement BCA10S    
 New! AgarCultTM Bacillus Cereus Agar Combo-MYP ISO 7932
10 ReadyPack400ml Base Powder + 10 Vials Supplement
BCAC1010    
AgarCultTM Baird Parker Agar Base ISO 6888-1, ISO 6888-2
BPA500 BPA250R BPA400R
AgarCultTM Egg Yolk Tellurite 100ml EYT100    
  AgarCultTM RPF Supplement
RPF10S    
AgarCultTM Bile Esculin Agar ISO 10273
BEA500 BEA250R BEA400R
  AgarCultTM Bile Esculin Azide Agar ISO 7899-2
     
 
AgarCultTM Bifidobacterium Selective Agar BFSA500    
  AgarCultTM Bifidobacterium Selective Broth BFSB500    
 
AgarCultTM Bifidobacterium Selective Supplement BFS10S    
AgarCultTM Bismuth Sulphite Agar USP BSA500 BSA250R BSA400R
AgarCultTM Sheep Blood Agar * BAS500 BAS250R BAS400R
AgarCultTM Blood Agar Base* BA500 BA250R BA400R
AgarCultTM Blood Agar No.2 ISO 11290, ISO 7932
BA2500 BA2250R BA2400R
  AgarCultTM Sheep Blood 10ml /100ml/14ml DSB10/100/14    
AgarCultTM Horse Blood 10ml /100ml/14ml
DHB10/100/14    
  AgarCultTM Brain Heart Infusion Agar BHIA500 BHIA250R BHIA400R
AgarCultTM Brain Heart Infusion Broth ISO 6888-1
BHIB500 BHIB250R BHIB400R
AgarCultTM Brilliant Green Agar ISO 6579, ISO 19250
BGA500    
AgarCultTM Brilliant Green Bile Broth 2% ISO 4831, ISO 4832 BGB500 BGB250R BGB400R
 
AgarCultTM Brilliant Green Phenol Red Lactose Agar BPLA500    
  AgarCultTM Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose Agar BPLSA500    
  AgarCultTM BG Sulfa Agar BGSA500    
  AgarCultTM Bromocresol Purple Lactose Agar - BCP
BCP500 BCP250R BCP400R
  AgarCultTM Bromocresol Purple Glucose Agar ISO 21528, ISO 7402, ISO 8523
BPG500 BPG250R BPG400R
AgarCultTM Buffered Peptone Water ISO 6579, ISO 6887, ISO 11290 BPW500    
  AgarCultTM Brucella Broth ISO 10272
BB500 BB250R BB400R
  AgarCultTM Brucella Medium Base* BM500 BM250R BM400R
  AgarCultTM Campylobacter Blood Agar Base* CABA500 CABA250R CABA400R
  AgarCultTM Campylobacter Blood Broth Base* CABB500    
  AgarCultTM Campylobacter Blood Supplement CAB10S    
AgarCultTM Sheep Blood 10ml /100ml/14ml DSB10/100/14    
AgarCultTM Horse Blood 10ml /100ml/14ml DHB10/100/14    
  AgarCultTM Campylobacter Blood Free Agar Base* Bolton - CCDA  ISO 10272
CBFA500    
  AgarCultTM Campylobacter Blood Free Supplement  CBF10S    
 New!
 
AgarCultTM Campylobacter Blood Free Agar Combo Bolton - CCDA  ISO 10272
10 ReadyPack400ml Base Powder + 10 Vials Supplement
CBFAC1010    
  AgarCultTM Campylobacter Blood Free Broth Base*  CBFB500    
  AgarCultTM Campylobacter Blood Free Supplement  CBF10S    
New!

AgarCultTM Campylobacter Blood Free Broth Combo 
10 ReadyPack400ml Base Powder + 10 Vials Supplement
CBFBC1010    
  AgarCultTM Cary-Blair Transport Medium CBT500 CBT250R CBT400R
AgarCultTM Cetrimide Agar CET500 CET250R CET400R
  AgarCultTM Cled Agar CIS500 CIS250R CIS400R
  AgarCultTM Clostridium perfringenges Agar (see TSC Agar)
CPA500 CPA250R CPA400R
AgarCultTM Cooked Meat Broth CMB500    
  AgarCultTM Cooked Meat Medium Solids CMMS500    
AgarCultTM Columbia Agar Base ISO 10272, EP, USP
CA500 CA250R CA400R
AgarCultTM Columbia CNA Agar* CCA500  CCA250R  CCA400R

AgarCultTM Sheep Blood 10ml /100ml/14ml DSB10/100/14    

AgarCultTM Horse Blood 10ml /100ml/14ml DHB10/100/14    
  AgarCultTM Desoxycholate Agar
DA500 DA250R DA400R
  AgarCultTM Desoxycholate Citrate Agar DCA500 DCA250R DCA400R
AgarCultTM Desoxycholate Lactose Agar DLA500    
  AgarCultTM Dextrose Casein Peptone Agar DCPA500 DCPA250R DCPA400R
  AgarCultTM Dichloran Glycerol Agar  - DG18 ISO 21527-2
DG18500 DG18250R DG18400R
  AgarCultTM DRBC Agar Base ISO 21527-1 DRBC500 DRBC250R DRBC400R
  AgarCultTM EC Broth EC500 EC250R EC400R
AgarCultTM EE Broth - Mossel ISO 21528-1 EE500 EE250R EE400R
  AgarCultTM Endo Agar EA500 EA250R EA400R
  AgarCultTM Edwardsiella Ictaluri Medium EIM500 EIM250R EIM400R
  AgarCultTM m-Facal Colifom Agar FCA500 FCA250R FCA400R
  AgarCultTM Fermentation Broth Base FBB500    
  AgarCultTM GC medium GC500 GC250R GC400R
  AgarCultTM Multivitex supplement MUL10S    
  AgarCultTM VCN supplement VCN10S    
  AgarCultTM VCNT supplement VCNT10S    
  AgarCultTM Heamophilus supplement HEA10S    
  AgarCultTM Giolitti-Cantoni Broth ISO 6888-3, ISO 5944
GCB00 GCB250R GCB400R
  AgarCultTM GN Broth (Hajna) GNB500 GNB250R GNB400R
  AgarCultTM Hektoen Enteric Agar ISO 21567
HEA500 HEA250R HEA400R
  AgarCultTM Iron Sulfite Agar ISO 15213
     
  AgarCultTM Kligler Iron Agar ISO 10273 KIA500 KIA250R KIA400R
  AgarCultTM King B Medium ISO 16266      
AgarCultTM Lactose Broth LB500 LB250R LB400R
AgarCultTM Lactose Sulfite Medium ISO 7937
LSM500 LSM250R LSM400R
  AgarCultTM Lauryl Tryptose Broth (see Lauryl Sulfate Broth)
LTB500    
  AgarCultTM Lauryl Sulfate Broth ISO 4831
LSB500 LSB250R LSB400R
  AgarCultTM LB Agar (Miller) LBA500    
  AgarCultTM LB Broth (Miller)
LBB500    
  AgarCultTM Leeds Acinetobacter Agar Base LAA500    
  AgarCultTM Leeds Acinetobacter Supplement LAS10S    
  AgarCultTM Levine EMB Agar LEMB500 LEMB250R LEMB400R
AgarCultTM Listeria Fraser Broth ISO 11290-1
LFB500    
AgarCultTM Listeria Ferric Ammonium Citrate Supplement LFAC10S    
  AgarCultTM Listeria Fraser Half Broth ISO 11290-1 LFH500    
AgarCultTM Listeria Ferric Ammonium Citrate Supplement LFAC10S    
  AgarCultTM Listeria Oxford Agar Base ISO 11290-1 LOA500    
  AgarCultTM Listeria Oxford Supplement LOA10S    
AgarCultTM Listeria Palcam Agar Base ISO 11290-2 LPA500    
AgarCultTM Listeria Palcam Supplement LPA10S    
  AgarCultTM Lowenstein Jensen Medium Base LJ500    
  AgarCultTM Lysine Decacboxylase Broth ISO 6579, ISO 10273, ISO 19250
LDB500    
  AgarCultTM Marine Agar MA500    
  AgarCultTM Marine Broth MB500    
AgarCultTM Minerals Modified Glutamate Medium Combo ISO 16646-3 MMGMC500    
  AgarCultTM Mac Conkey Agar ISO 21567, EP, USP
MCA500 MCA250R MCA400R
  AgarCultTM Mac Conkey No.3 Agar MCA3500 MCA3250R MCA3400R
  AgarCultTM Mac Conkey Broth EP, USP MCB500 MCB250R MCB400R
  AgarCultTM Mannitol Salt Agar - Chapman ISO 22718, EP, USP MSA500 MSA250R MSA400R
AgarCultTM Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth ISO 657, ISO 19250 MKTTN500    
AgarCultTM MKTTn Iodine Supplement ISO 657, ISO 19250 MKTI10S    
  AgarCultTM MRS Agar MRAS500 MRSA250R MRSA400R
  AgarCultTM MRS Broth MRSB500 MRSB250R MRSB400R
AgarCultTM MRVP Broth MRVP500 MRVP250R MRVP400R
AgarCultTM Mueller Hinton Agar MHA500 MHA250R MRVP400R
  AgarCultTM Mueller Hinton Blood Agar MHBA500 MHBA250R MHBA400R

AgarCultTM Mueller Hinton Broth MHB500 MHB250R MHB400R
AgarCultTM Nutrient Agar ISO 6579, ISO 10273, ISO 19250
NA500 NA250R NA400R

AgarCultTM Nutrient Broth NB500 NB250R NB400R
  AgarCultTM Ornithine Decacboxylase Broth ISO 22964
ODB500    
AgarCultTM Peptone Water ISO 7251
PW500 PW250R PW400R
  AgarCultTM Peptone Water w Lactose ISO 9308-1
     
AgarCultTM Plate Count Agar ISO 4833, APHA
PCA500 PCA250R PCA400R
AgarCultTM Potato Dextrose Agar EP, USP
PDA500 PDA250R PDA400R
  AgarCultTM Rappaport Vassiliadis Soy Broth ISO 6579, ISO 19250
RVS500 RVS250R RVS400R
  AgarCultTM Sabouraud Dextrose Agar EP SDA500 SDA250R SDA400R
  AgarCultTM Sabouraud Chloramphenicol Agar EP SCA500 SCA250R SCA400R
  AgarCultTM Sabouraud Dextrose Broth EP, USP
SDB500    
  AgarCultTM SIM medium SIM500 SIM250R SIM400R
AgarCultTM Selenite Broth SB500    
AgarCultTM Selenite Cystein Broth ISO 19250 SCB500    
  AgarCultTM Simmons Citrate Agar ISO 10273 SICA500 SICA250R SICA400R
  AgarCultTM Salmonella Shigella Agar - SS ISO 10273
SSA500 SSA250R SSA400R
  AgarCultTM Shigella Broth ISO 21567
SHB500    
AgarCultTM Slanetz - Bartley Medium ISO 7899-2
SBM500    
  AgarCultTM Sulfite Lactose Broth ISO 7937 (see Lactose Sulfite Medium)      

AgarCultTM Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar - TCBS ISO 21872
TCBS500 TCBS250R TCBS400R
  AgarCultTM Thioglycollate Medium ISO 7937, EP, USP TM500 TM250R TM400R
  AgarCultTM Tryptone Bile Salt  Agar ISO 9308-1
TBSA500    
  AgarCultTM Tryptone Soy Agar  ISO 9308-1 TTSA500    
  AgarCultTM Tryptophan Broth ISO 9308-1      
  AgarCultTM Tryptone Soy Yeast Extract Agar - TSYEA  ISO 11290 TSYEA500    
  AgarCultTM Tryptone Soy Yeast Extract Broth - TSYEB  ISO 11290 TSYEB500    
  AgarCultTM Tryptic Soy Agar - TSA ISO 11133, EP, USP,
TSA500 TSA250R TSA400R
  AgarCultTM Tryptic Soy Broth - TSB ISO 10237, ISO 21871, EP, USP TSB500 TSB250R TSB400R
  AgarCultTM Tryptic Soy Broth Modified with Novobiocin - mTSB ISO 16654 TSBN500    
AgarCultTM Tryptic Soy Agar w Tween 80 w Lecithin TSATL500 TSATL250R TSATL400R
  AgarCultTM Tryptone Water (see Peptone Water) TW500 TW250R TW400R
  AgarCultTM Tryptose Sulphite Cycloserine Agar – TSC* ISO 7973, ISO 15213
TSC500    
AgarCultTM TSC Supplement ISO 7973, ISO 15213 TSC10S    
  AgarCultTM Tryptose Brotth TRB500    
  AgarCultTM Triple Sugar Iron Agar  ISO 6579, ISO 19250
TSI500    
  AgarCultTM TTC Tergitol 7 Agar Base ISO 9308-1
TT7A500    
  AgarCultTM TTC 0.05% Solution T005S    
  AgarCultTM TTC Broth Base- ITC TBB500    
  AgarCultTM TTC Broth Supplement TB10S    
AgarCultTM Violet Red Bile Lactose Agar ISO 4832
VRBL500 VRBL250R VRBL400R
  AgarCultTM Violet Red Bile Glucose Agar ISO 21528
VRBG500 VRBG250R VRBG400R
  AgarCultTM Urea Agar Combo ISO 6579, ISO 19250 UAC500 UAC250R UAC400R
AgarCultTM Urea Agar Base - Christensen ISO 6579, ISO 19250
UA500 UA250R UA400R
  AgarCultTM Urea Broth Base - Stuart UB500 UB250R UB400R
  AgarCultTM Urea Indol Broth ISO 10273
UIB500    
  AgarCultTM Urea 40% Solution U40S100S    
  AgarCultTM Urea Indol Medium Combo ISO 10273 UIMC500    
  AgarCultTM XLD Agar ISO 6579, ISO 19250, ISO 21567
XLD500 XLD250R XLD400R
AgarCultTM Yeast Extract Agar ISO 6222
YEA500 YEA250R YEA400R
AgarCultTM Yeast Extract Glucose Chlorampenicol Agar - YGC ISO 7954
YGC500 YGC250R YGC400R
  AgarCultTM Yersinia Selective Agar Base ISO 10273
YSA500    
  AgarCultTM Yersinia Selective Supplement YS10S