innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

QC-Swab™ Chủng chuẩn kiểm tra môi trường

04/04/2020
QC-Swab™ Chủng chuẩn kiểm tra môi trường
QC-Swab™ Chủng chuẩn vi sinh dùng trong kiểm tra định tính, định lượng môi trường nuôi cấy vi sinh.

HìnhSản phẩmTDSMSDS
QC-CultSwab Enterococcus faecalis ATCC 19433 / NCTC 775
QC-CultSwab Proteus vulgaris ATCC 13315 / NCTC 4175
QC-Swab™
QC-Swab™ Aspergillus brasiliensis (Asp. Niger) ATCC 16404 / ISM 73/34
QC-Swab™ Bacillus cereus ATCC 11778 / NCTC 10320 / ISM 66/10
QC-Swab™ Bacillus subtilis ATCC 6633 / NCTC 10400
QC-Swab™ Candida albicans ATCC 10231 / NCPF 3179
QC-Swab™ Candida krusei ATCC 6258 / NCPF 3953
QC-Swab™ Candida parapsilosis ATCC 22019 / NCPF 8334
QC-Swab™ Candida tropicalis ATCC 1369 / ISM 74/5
QC-Swab™ Citrobacter freundii ATCC 8090 / NCTC 9750
QC-Swab™ Clostridium perfringens ATCC 13124 / NCTC 8237
QC-Swab™ Clostridium sporogenes ATCC 19404 / NCTC 532
QC-Swab™ Enterobacter aerogenes ATCC 13048 / NCTC 10006
QC-Swab™ Enterobacter cloacae NCTC 13406
QC-Swab™ Escherichia coli ATCC 25922 / NCTC 12241
QC-Swab™ Escherichia coli ATCC 8739 / NCTC 12923
QC-Swab™ Escherichia coli O157 H7 ATCC 43895 / ISM 96/01
QC-Swab™ Escherichia coli O157 non-toxigenic ATCC 700728 / NCTC 12900
QC-Swab™ Haemophilus influenzae ATCC 49247 / NCTC 12699
QC-Swab™ Haemophilus influenzae ATCC 49766 / NCTC 12975
QC-Swab™ Haemophilus influenzae ATCC 9334 / NCTC 8468
QC-Swab™ Klebsiella aerogenes NCTC 9528
QC-Swab™ Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 / NCTC 9633
QC-Swab™ Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 / NCTC 13368
QC-Swab™ Lactobacillus brevis ATCC 8287 / NCTC 13386
QC-Swab™ Lactobacillus leichmanii (L. delbruechii subsp. lactis) ATCC 4797 / ISM 70/75
QC-Swab™ Lactobacillus rhamnosus (L. casei subsp rhamnosus) ATCC 9595 / NCTC 7473 / ISM 71/116
QC-Swab™ Legionella pneumophila serogroup 1 ATCC 33152 / NCTC 11192
QC-Swab™ Listeria innocua ATCC 33090 / NCTC 11288
QC-Swab™ Listeria ivanovii ATCC 19119 / NCTC 11007
QC-Swab™ Listeria monocytogenes ATCC 13932 / NCTC 10527
QC-Swab™ Listeria monocytogenes ATCC 7644 / NCTC 13372
QC-Swab™ Proteus mirabilis ATCC 14153 / NCTC 13376
QC-Swab™ Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 / NCTC 13359
QC-Swab™ Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 / NCTC 12924
QC-Swab™ Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 / NCTC 10716
QC-Swab™ Salmonella enteritidis ATCC 13076/ NCTC 12694
QC-Swab™ Salmonella typhimurium ATCC 14028 / NCTC 12023
QC-Swab™ Shigella sonnei ATCC 29930 / NCTC 12984
QC-Swab™ Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 43300 / NCTC 13373
QC-Swab™ Staphylococcus aureus (MRSA) NCTC 12493
QC-Swab™ Staphylococcus aureus ATCC 25923 / NCTC 12981
QC-Swab™ Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 / NCTC 13360
QC-Swab™ Streptococcus agalactiae ATCC 13813 / NCTC 8181
QC-Swab™ Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 / NCTC 12977
QC-Swab™ Streptococcus pneumoniae ATCC 6303 / NCTC 12695
QC-Swab™ Streptococcus pyogenes (Streptococ beta-hemolitic group A) ATCC 19615 / NCTC 12696
QC-Swab™ Streptococcus sp. Group B ATCC 12387 / ISM 68/281
QC-Swab™ Vibrio parahaemolyticus NCTC 10885
QC-Swab™ Yersinia enterocolitica ATCC 23715 / NCTC 10598 / ISM 78/69
QC-Swab™ Yersinia enterocolitica ATCC 9610 / NCTC 12982