innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

IDStrip™-MID Strip định danh vi sinh

IDStrip™-MID - Strip 12 giếng định danh vi sinh vật Gram(-), G(+)
Strip định danh với dãy 12 giếng sinh hóa đặt hiệu trong định danh khẳng định vi sinh vật. Sản phẩm được hỗ trợ đọc với phần mềm hoàn toàn miễn phí.