innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

QC-Swab™ Chủng chuẩn kiểm tra môi trường

QC-Swab™ Chủng chuẩn kiểm tra môi trường
QC-Swab™ Chủng chuẩn vi sinh dùng trong kiểm tra định tính, định lượng môi trường nuôi cấy vi sinh.