innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

ChromoGel™ Môi trường vi sinh màu - test nhanh vi sinh

ChromoGel™- Môi trường vi sinh màu
ChromoGel™ - Môi trường vi sinh màu - test nhanh vi sinh ứng dụng trong phân tích định danh chọn lọc vi sinh vật trong y tế, thực phẩm, dược phẩm, nước,...So với phương pháp truyền thống chúng ta phải dùng nhiều loại môi trường khác nhau để để kiểm tra các chỉ tiêu trên cùng một mẫu và mất nhiều thời gian để test sinh hóa khẳng định thì nay với môi trường ChromoGel chúng ta chỉ cần môt môi trường là có thể khẳng định kết quả.