innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

AgarCult™ Môi trường vi sinh bột 500g

AgarCult™- Môi trường vi sinh bột đông khô
Môi trường vi sinh tổng hợp dạng bột được dùng trong nuôi cấy vi sinh vật. Bên cạnh qui cách đóng gói truyền thống 500g/Chai, hiện nay chúng tôi có thêm dạng gói tiện lợi, gói chuẩn bị cho 250ml, 400ml môi trường.