innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

SwabCheck™ SwabCult™ Môi trường bảo quản, nuôi cấy, chuyển chở mẫu

SwabCheck SwabCult  Môi trường bảo quản, nuôi cấy, chuyển chở mẫu Covid 19
SwabCult Viral Transport Media (VTM) / Môi trường vận chuyển mâu covid 19 Môi trường sử dụng để thu thập, vận chuyển SARS-CoV-2 (COVID 19) từ cổ họng và mũi bệnh nhân (theo khuyến nghị của CDC)