innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

MicroLatex™ Test ngưng kết định danh vi sinh nhanh

Rapid latex - Thử ngưng kết định danh nhanh vi sinh vật
Latex ngưng kết định danh khuẩn lạc vi sinh vật trên môi trường thạch chọn lọc. Cách thực hiện đơn giãn cho kết quả trong 60 giây.