innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

BTAntisera™ kháng huyết thanh

BTAntisera™ Định danh type, serotype vi sinh vật
Kháng huyết thanh vi sinh vật, giúp định danh cụ thể từng type kháng nguyên trong thời gian 60 giây.