innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

eMIC™-MIC Test định lượng kháng sinh đồ

eMIC™-MIC test strip - Que giấy định lượng nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi sinh vật.
Que giấy đã được tẩm kháng sinh với dãy nồng độ thích hợp trong phương pháp xác định nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi sinh vật.