innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

ASTDisc™ Đĩa giấy kháng sinh đồ

ASTDisc™ - Đĩa giấy thử kháng sinh đồ
Dạng đĩa giấy với đường kính 6mm đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI, EUCAST, BSAC