innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

AgarCult™ Supplement - chất bổ sung

AgarCult™ Supplement chất bổ sung
Chất bổ sung vào môi trường thạch để nâng cao tính đặc hiệu và tính chọn lọc của môi trường đối với vi sinh vật mục tiêu.