innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

SwabCheck SwabCult Môi trường bảo quản, nuôi cấy, chuyển chở mẫu Covid 19

02/01/2020
SwabCheck SwabCult  Môi trường bảo quản, nuôi cấy, chuyển chở mẫu Covid 19
SwabCult Viral Transport Media (VTM) / Môi trường vận chuyển mâu covid 19 Môi trường sử dụng để thu thập, vận chuyển SARS-CoV-2 (COVID 19) từ cổ họng và mũi bệnh nhân (theo khuyến nghị của CDC)


SwabCultTM

 

Viral Transport Media (VTM)

Universal Transport Medium (UTM)

Môi trường sử dụng để thu thập, vận chuyển SARS-CoV-2 (COVID 19) từ cổ họng và mũi bệnh nhân (theo khuyến nghị của CDC)


SwabCheck™ Hygiene Protein Test.

Swabs kiểm tra dư lượng protein trên bề mặt dây chuyền sản xuất, thiết bị, tay công nhân. Dư lượng protein trên bề mặt là nguồn nhiễm khuẩn chính trong qui trình sản xuất của các nhà máy.


HìnhSản phẩmTDSMSDS
SwabCheck™
SwabCheck™ Coliforms Test - Swab kiểm tra Coliforms trên bề mặt
SwabCheck™ E.coli Test - Swab kiểm tra E.coli trên bề mặt
SwabCheck™ Hygiene ATP Test - Swab kiểm tra dư lượng ATP trên bề mặt
SwabCheck™ Hygiene Protein Test - Swab kiểm tra dư lượng protein trên bề mặtSwabCheck™ Hygiene Protein Test - Swab kiểm tra dư lượng protein trên bề mặtDownload
SwabCheck™ Listeria monocytogenes Test - Swab kiểm tra Listeria monocytogenes trên bề mặt
SwabCheck™ Listeria Test - Swab kiểm tra Listeria spp trên bề mặt
SwabCheck™ Salmonella Test - Swab kiểm tra Salmonella trên bề mặt
SwabCult Viral Transport Medium / Môi trường vận chuyển mẫu covid 19
SwabCult™
SwabCult™ Alkaline Peptone Water
SwabCult™ Amies Transport Medium
SwabCult™ Buffered Peptone Water
SwabCult™ Caryblair Transport Medium
SwabCult™ Letheen Medium
SwabCult™ Maximum Recovery Diluent
SwabCult™ Selenite Medium
SwabCult™ Stuart Transport Medium
SwabCult™ Thioglycolate Medium
SwabCult™ TSB 6.5% NaCl