innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

Rapid latex - Thử ngưng kết định danh nhanh vi sinh vật

19/02/2017
Rapid latex - Thử ngưng kết định danh nhanh vi sinh vật
Latex ngưng kết định danh khuẩn lạc vi sinh vật trên môi trường thạch chọn lọc. Cách thực hiện đơn giãn cho kết quả trong 60 giây.

LATEX NGƯNG KẾT TRỰC TIẾP XÁC ĐỊNH ADENOVIRUS - ROTAVIRUS-
MẪU PHÂN
Adenovirus Rapid Latex
Latex ngưng kết định danh trực tiếp Adenovirus từ mẫu phân
  Rotavirus Rapid Latex
Latex ngưng kết định danh trực tiếp Rotavirus từ mẫu phân


LATEX NGƯNG KẾT KHUẨN LẠC VI SINH VẬT
Clostridium.difficile Rapid Latex
Latex ngưng kết định danh C. difficile


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campylobacter Rapid Latex
Latex ngưng kết định danh nhóm Campylobacter
E.coli O157 Rapid Latex
Latex ngưng kết định danh E.coli O157
Legionella Rapid Latex
Latex ngưng kết định danhnhóm Legionella
Listeria Rapid Latex
Latex ngưng kết định danh nhóm Listeria
Salmonella Rapid Latex
Latex ngưng kết định danh nhóm Salmonella
Staph Rapid Latex
Latex ngưng kết định danh nhóm Staphylococcus
Strep Group Rapid Latex
Latex ngưng kết định danh nhóm Strep A,B,C,D,F,G
Strep B Rapid Latex
Latex ngưng kết định danh nhóm Strep B
  Meningities Rapid Latex New! coming soon
Latex ngưng kết định danh
H. influenza
N. meningitidis
S. pneumoniae
Streptococcus Group B