innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

BTAntisera™ Định danh type, serotype vi sinh vật

19/02/2017
BTAntisera™ Định danh type, serotype vi sinh vật
Kháng huyết thanh vi sinh vật, giúp định danh cụ thể từng type kháng nguyên trong thời gian 60 giây.

HìnhSản phẩmTDSMSDS
BTAntisera
BTAntisera E.coli H7
BTAntisera E.coli O157
BTAntisera E.coli Polyvalent I
BTAntisera E.coli Polyvalent II
BTAntisera E.coli Polyvalent III
BTAntisera E.coli Polyvalent IV
BTAntisera Salmonella HMA
BTAntisera Salmonella HMB
BTAntisera Salmonella HMC
BTAntisera Salmonella HMD
BTAntisera Salmonella HME
BTAntisera Salmonella HMF
BTAntisera Salmonella O Polyvalent A-S (Omnivalent)
BTAntisera Salmonella OMA
BTAntisera Salmonella OMB
BTAntisera Salmonella OMC
BTAntisera Salmonella OMD
BTAntisera Salmonella OME
BTAntisera Salmonella OMF
BTAntisera Salmonella OMG
BTAntisera Salmonella Polyvalent H (Phase1&2)
BTAntisera Salmonella Vi
BTAntisera Shigella Poly A (S. dysenteriae)
BTAntisera Shigella Poly A1 (S. dysenteriae)
BTAntisera Shigella Poly B (S. flexneri)
BTAntisera Shigella Poly C (S. boydii)
BTAntisera Shigella Poly C1 (S. boydii)
BTAntisera Shigella Poly C2 (S. boydii)
BTAntisera Shigella Poly C3 (S. boydii)
BTAntisera Shigella Poly D (S. sonnei)