innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

eMIC™-MIC test strip - Que giấy định lượng nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi sinh vật.

07/02/2017
eMIC™-MIC test strip - Que giấy định lượng nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi sinh vật.
Que giấy đã được tẩm kháng sinh với dãy nồng độ thích hợp trong phương pháp xác định nồng độ kháng sinh tối thiểu ức chế vi sinh vật.
eMIC product list
CLSI-2017-M100-S27
EUCAST Clinical Breakpoint Tables v. 7.1, valid from 2017-03-10

eMIC Amikacin
eMIC Amoxicillin
eMIC Amoxicillin / Clavulaic acid
eMIC Ampicillin
eMIC Ampicillin / Sulbactam
eMIC Azithromycin
eMIC Aztreonam
eMIC Bacitracin
eMIC Cefarlor
eMIC Cefepime
eMIC Cefexime
eMIC Cefotaxime
eMIC Cefotetan
eMIC Cefoxitin
eMIC Cefpirome
eMIC Cefpodoxime
eMIC Ceftazidime
eMIC Ceftizoxime
eMIC Ceftriaxone
eMIC Cefuroxime
eMIC Cephalethin
eMIC Chloramphenicol
eMIC Cifprofloxacin
eMIC Claritromycin
eMIC Clindamycin
eMIC Colistin
eMIC Daptomycin
eMIC Doripenem
eMIC Doxycycline
eMIC Enrofloxacin
eMIC Ertapenem
eMIC Erythromycin
eMIC Fosfomycin
eMIC Gentamicin
eMIC Imipenem
eMIC Kanamycin
eMIC Levofloxacin
eMIC Meropenem
eMIC Moxifloxacin
eMIC Nalidixic acid
eMIC Netilmicin
eMIC Nitrofurantoin
eMIC Norfloxacin
eMIC Ofloxacin
eMIC Oxacillin
eMIC Piperacillin
eMIC Piperacillin / Tazobactam
eMIC Polymicin B
eMIC Rifamipicin
eMIC Streptomycin
eMIC Sulfamethoxazole
eMIC Teicoplanine
eMIC Tetracycline
eMIC Ticarcullin / Clavulanic acid
eMIC Tigercycline
eMIC Tobramycin
eMIC Trimethoprim
eMIC Trimethoprim / Sulfamethoxazole
eMIC Vancomycin