innovation
 Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

IDStrip™-MID - Strip 12 giếng định danh vi sinh vật Gram(-), G(+)

19/02/2017
IDStrip™-MID - Strip 12 giếng định danh vi sinh vật Gram(-), G(+)
Strip định danh với dãy 12 giếng sinh hóa đặt hiệu trong định danh khẳng định vi sinh vật. Sản phẩm được hỗ trợ đọc với phần mềm hoàn toàn miễn phí.TDS Brochures Product
IDStrip-MID GNA Strip
Strip with 12 wells of biochemical for Gram (-) group detection.
AOAC Aproved
 
 
IDStrip-MID GNA+B Strip
Strip with 2x12 wells of biochemical for Gram (-) group detection.
AOAC Aproved
IDStrip-MID Listeria Strip
Strip with12 wells of biochemical for Listeria detection.
AOAC Aproved
IDStrip-MID Staph Strip
Strip with12 wells of biochemical for Staphylococcus detection.
IDStrip-MID Strep Strip
Strip with12 wells of biochemical for Streptococcus detection.
IDStrip-MID Bacillus Strip
Strip with 2x12 wells of biochemical for Bacillus detection.