innovation
  Hotline: 0908.047.717 | 0907.359.229
  

SwabCheck SwabCult

SwabCheck SwabCult Viral Transport Medium / Môi trường vận chuyển mẫu virus VTM
SwabCult™ Viral Transport Media (VTM) Universal Transport Medium (UTM) The medium use for collecting, transporting SARS-CoV-2 (COVID 19) from throat and nasal swabs of human patients (CDC recommendation) @ Môi trường sử dụng để thu thập, vận chuyển SARS-CoV-2 (COVID 19) từ cổ họng và mũi bệnh nhân (theo khuyến nghị của CDC)